"พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา"สั่งปลดคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ออกจากตำแหน่งทั้งชุด พร้อมตั้งคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ขึ้นมาทำหน้าที่ 180 วัน เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินและความเดือดร้อนของเกษตรกร

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ 26/2560 เรื่องการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยระบุว่า ขณะนี้จำเป็นต้องเร่งแก้ปัญหาหนี้สินเร่งด่วนที่เกิดจากหนี้ที่เกษตรกรถูกฟ้องล้มละลาย หนี้ที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้และบังคับคดี รวมถึงหนี้ที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดี แต่เนื่องจากการดำเนินการที่ผ่านมาของกองทุนฟื้นฟูฯ ไม่อาจบริหารจัดการได้ เนื่องจากปัญหาความโปร่งใสในการบริหารจัดการกองทุน ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งให้บุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูฯ และคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร พ้นจากตำแหน่งทั้งหมด และให้มีคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรเท่าจำเป็นและเร่งด่วน โดยมีพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ

คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ศึกษาปัญหาการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูฯ การแก้ไขปัญหาหนี้สินและความเดือดร้อนของเกษตรกร รวมทั้งแนวทางแก้ปัญหาและการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูฯ เสนอต่อคณะรัฐมน ตรี(ครม.)โดยเร็ว เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร โดยให้คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 180 วัน หากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวและการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรยังไม่เสร็จ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เสนอครม.ขยายระยะเวลาการทำหน้าที่ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม