ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อบังคับ ห้ามหยุด-ห้ามจอดรถในถนนและซอยในเขตกรุงเทพมหานคร หลังปริมาณรถเพิ่มขึ้น พบการจอดรถไม่เป็นระเบียบ ทำจราจรติดขัดกว่าเดิม

21 เม.ย.60 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามหยุดหรือ จอดรถในถนนและซอย พ.ศ. 2560 เนื่องจากการจราจรในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไป สาเหตุหนึ่งมาจากปริมาณรถที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีการจอดรถที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้การจราจรไม่คล่องตัว เพื่อเป็นการปลอดภัยและ สะดวกในการจราจรแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและให้ทันต่อการแก้ไขปัญหาจราจร จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 132 (2) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 529/2555 ลงวันที่ 7 กันยายน 2555 แต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจนครบาล หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน เป็นเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบกับ คําสั่งกองบัญชาการตํารวจนครบาลที่ 317/2559 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน และการมอบหมายอํานาจหน้าที่รับผิดชอบให้รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลและผู้บังคับการประจํา กองบัญชาการตํารวจนครบาล โดยมอบอํานาจให้รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล (งานจราจร) กํากับบริหารราชการสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจนครบาลจึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย การห้ามหยุดหรือจอดรถ ในถนนและซอย พ.ศ. 2560” ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ห้ามจอดรถตลอดเวลา ในถนนและซอย ดังต่อไปนี้ 3.1 ถนนชัยพฤกษ์ ตั้งแต่ถนนบรมราชชนนี ถึงซอยชัยพฤกษ์ 18 ทั้งสองฝั่ง 3.2 ถนนพญาไท ตั้งแต่ซอยจุฬา 12 ตัดถนนพญาไท ถึงแยกสามย่าน ทั้งสองฝั่ง 3.3 ถนนพัฒนาการ ตั้งแต่ซอยพัฒนาการ 19 ถึงซอยพัฒนาการ 35 ทั้งสองฝั่ง 3.4 ซอยลาดพร้าว 35 ทั้งสองฝั่ง 3.5 ซอยลาดพร้าว 41 แยก 7 ทั้งสองฝั่ง

ข้อ 4 ห้ามจอดรถ ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึงเวลา 22.00 น. ในถนนและซอย ดังต่อไปนี้ 4.1 ถนนพัฒนาการ ตั้งแต่ซอยพัฒนาการ 1 ถึงซอยพัฒนาการ 19 ทั้งสองฝั่ง 4.2 ถนนพัฒนาการ ตั้งแต่ซอยพัฒนาการ 35 ถึงซอยพัฒนาการ 49 ทั้งสองฝั่ง

ข้อ 5 ห้ามหยุดหรือจอดรถ ในซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ดังต่อไปนี้ 5.1 ตั้งแต่ปากซอยด้านถนนสุขุมวิทเข้าไประยะทาง 50 เมตร ทั้งสองฝั่ง ห้ามหยุด หรือจอดรถตลอดเวลา 5.2 ตั้งแต่ระยะ 50 เมตร เข้าไปถึงระยะทาง 200 เมตร ทั้งสองฝั่ง ยกเว้นป้ายหยุดรถโดยสารประจําทาง ห้ามจอดรถตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึง 21.00 น. เว้นวันหยุดราชการ 5.3 ตั้งแต่ระยะทาง 200 เมตร เป็นต้นไป ทั้งสองฝั่ง ห้ามจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 19.00 น. และเวลา 16.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ข้อ 6 ถนนพระรามที่ 3 ซอย 7 ทั้งสองฝั่ง ห้ามจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. ข้อ 7 ถนนตรีเพชร ตั้งแต่แยกพาหุรัด ถึงแยกเฉลิมกรุง ฝั่งทิศตะวันตก ห้ามจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 19.00 น. และเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

ข้อ 8 ซอยฉลองกรุง 29 ห้ามจอดรถ ดังต่อไปนี้ 8.1 ฝั่งทิศเหนือ (จากปากซอยเข้าไปด้านขวามือ) ห้ามจอดรถทุกชนิด ตลอดเวลา 8.2 ฝั่งทิศใต้ (จากปากซอยเข้าไปด้านซ้ายมือ) ห้ามจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่ เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 09.00 น. และเวลา 16.00 น. ถึงเวลา 20.00 น.

ข้อ 9 นับตั้งแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิกระเบียบ คําสั่ง หรือข้อบังคับใดที่ขัด หรือแย้งกับข้อบังคับนี้

โดยมีการประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 พลตํารวจตรี จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล เจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร