"พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา" ยกเลิกคำสั่ง มาตรา 44 เพื่องดการสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง "ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ" พร้อมให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่หมดวาระ นั่งรักษาการ จนกว่าจะมีกฎหมายลูกที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญใช้บังคับ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ที่ 24/2560 เรื่อง ให้งดเว้นการคัดเลือกหรือสรรหาบุคคลให้ ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 23/2560 ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 และจนกว่าจะมีพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญใช้บังคับ หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ขณะเดียวกัน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมี พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญใช้บังคับ หรือจนกว่าจะพ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุอื่น และกรณีพ้นตำแหน่งเพราะเหตุอื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

ส่วนกรณีของกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ยังคงมีปัญหาข้อกฎหมายในเรื่องความชัดเจนของวาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง ดังนั้น เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องทางกฎหมาย และให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ จึงเห็นควรให้ดำเนินการในกรณีของกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 23/2560

คำสั่งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

สำหรับคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 24/2560 เรื่องให้งดเว้นการคัดเลือกหรือสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 23/2560 ถือเป็นคำสั่งมาตรา 44 ฉบับแรกที่พลเอกประยุทธ์ ใช้หลังมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเมื่อ 6 เมษายน 2560

โดยผลจากคำสั่งนี้ ทำให้ 5 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่จะพ้นจากตำแหน่ง เพราะครบวาระอยู่มา 9 ปีในเดือนพฤษภาคมนี้ คือ นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ / นายจรัญ ภักดีธนากุล / นายบุญส่ง กุลบุปผา / นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี / นายชัช ชลวร จะได้อยู่ในตำแหน่งต่อไป จนกว่าจะมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งออกตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ใช้บังคับ หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ขณะที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ตนไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตลอด เพราะเห็นว่า เป็นการขัดต่อหลักนิติธรรมและทำลายหลักการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตยทั้งสาม และการถ่วงดุลซึ่งกันและกัน

แต่เพิ่งจะเห็นด้วยกับการใช้มาตรา 44 ครั้งนี้ คือ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 24/2560 เรื่องให้งดเว้นการคัดเลือกหรือสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 23 / 2560 ที่เห็นด้วย เพราะเป็นคำสั่งที่ยกเลิกคำสั่งที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างชัดแจ้ง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ม.44 เลิกคำสั่ง คสช. งดสรรหาตุลาการศาล รธน.