'นิด้าโพล' เผยประชาชนส่วนใหญ่ต้องการนักการเมืองที่เป็นคนดี แต่ไม่เก่ง มากกว่า นักการเมืองที่เก่ง แต่ไม่มีจริยธรรม พร้อมให้คะแนนจริยธรรมรัฐบาล 6.23 คะแนน ขณะที่ 'สวนดุสิตโพล' เผยคนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 53 ฝากความหวังไว้กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ มากกว่า รัฐบา

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง 'รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์' กับ 'รัฐบาลที่มาจากนักการเมือง' ในสายตาประชาชน ณ วันนี้ โดยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1194 คน ระหว่างวันที่ 14-18 มี.ค. 2560 เมื่อถามว่าระหว่างรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ กับ รัฐบาลที่มาจากนักการเมือง ประชาชนฝากความหวังไว้กับรัฐบาลชุดใดมากกว่ากัน พบว่า อันดับ 1 ประชาชนร้อยละ 53.27 ตอบว่า ฝากความหวังกับรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ มากกว่า เพราะเป็นรัฐบาลทหาร มีอำนาจเด็ดขาด ทำงานตรงไปตรงมา เน้นปราบปรามทุจริต อันดับ 2 ร้อยละ 18.59 ไม่ฝากความหวังกับรัฐบาลทั้ง 2 แบบ เพราะประชาชนต้องพึ่งตนเอง ไม่ว่ารัฐบาลใดเข้ามาก็ไม่ต่างกัน คำนึงถึงแต่อำนาจและผลประโยชน์ อันดับ 3 ร้อยละ14.82 ฝากความหวังกับรัฐบาลที่มาจากนักการเมืองมากกว่า เพราะมาจากการเลือกตั้ง เป็นตัวแทนของประชาชน ใกล้ชิด รู้ปัญหา

เมื่อถามถึงความสุข ความทุกข์ที่ประชาชนได้รับจากรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ พบว่า ในส่วนของความสุขที่ได้รับ 3 อันดับแรกคือ อันดับ 1 ร้อยละ 79.65การปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น-ยาเสพติด อันดับ 2 ร้อยละ 76.13 บ้านเมืองสงบสุข ไม่มีความวุ่นวาย และร้อยละ 74.37 ทำงานเด็ดขาด ตรงไปตรงมา ส่วนความทุกข์ที่ได้รับจากรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ 3 อันดับแรก คือ อันดับ 1 ร้อยละ 80.15 เศรษฐกิจแย่ ข้าวของแพง ประชาชนลำบาก อันดับ 2 ร้อยละ 73.87 ตรวจสอบการทำงานได้ยาก และอันดับ 3 ร้อยละ 64.57ไม่เป็นประชาธิปไตย ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง

โพลให้คะแนนจริยธรรมครม.-สนช.-สปท.6.23 คะแนน

ขณะที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16 – 17 มี.ค.2560 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป จำนวน 1250 หน่วยตัวอย่าง เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ควรมีมากที่สุด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.04 ระบุว่า เป็นความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส รองลงมา ร้อยละ 11.12 ระบุว่า เป็นการไม่ใช้อำนาจ ตำแหน่ง หน้าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง และ ร้อยละ 8.00 ระบุว่า เป็นการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เคารพกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบ้านเมือง ส่วนคะแนนจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนจริยธรรมเท่ากับ 6.23 คะแนน (เต็ม10)

ส่วนคำถามว่า การตัดสินใจของประชาชน หากต้องเลือกระหว่าง “ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เก่ง มีผลงาน แต่ไม่มีจริยธรรม” กับ “ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มีจริยธรรม แต่ ไม่เก่ง มีผลงานน้อย” พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.16 ระบุว่า จะเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมืองที่มีจริยธรรม แต่ไม่เก่ง มีผลงานน้อย ขณะที่ ร้อยละ 16.64 ระบุว่า จะเลือกผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เก่ง มีผลงาน แต่ ไม่มีจริยธรรม และร้อยละ 11.20 ระบุว่า ไม่เลือกทั้งสองแบบ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำ เพื่อให้ประเทศไทยมีแต่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ดี เก่ง มีผลงาน และมีจริยธรรม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.96 ระบุว่า ต้องมีบทลงโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด รองลงมา ร้อยละ 37.76 ระบุว่า ประชาชนต้องไม่ซื้อสิทธิขายเสียง และร้อยละ 29.68 ระบุว่า ควรมีหน่วยงานตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม และความประพฤติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

โพลให้คะแนนจริยธรรม ครม.-สนช.-สปท. 6.23 คะแนน