กระทรวงการพัฒนาสังคมฯผลักดันให้สถานประกอบการ ขยายอายุคนทำงานจาก 55 ปี เป็น 60 ปี เพื่อแก้ปัญหาค่าครองชีพในสังคมสูงวัย

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดการประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2560 ภายใต้แนวคิด 'การส่งเสริมการมีงานทำสำหรับผู้สูงอายุ' เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้สูงอายุร่วมกันจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้สูงอายุ

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี 2548 ในปี 2564 จะเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์

แต่ผู้สูงวัยยังมีปัญหาในเรื่องค่าครองชีพเนื่องจากเลยวัยทำงาน ดังนั้นจึงจะเสนอให้ขยายอายุการทำงานของแรงงานในสถานประกอบการจากอายุ 55 ปี ถึง 60 ปี

พม.ประชุมขับเคลื่อนนโยบายขยายโอกาสทำงานให้ผู้สูงอายุ