สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นำสื่อมวลชนไทย ดูงานด้านสื่อในประเทศบรูไน เพื่อเรียนรู้การทำงานและวัฒนธรรมท้องถิ่น หลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พาคณะสื่อมวลชนไทย ศึกษาดูงานสื่อวิทยุ โทรทัศน์ Radio Televisyen Brunei และหนังสือพิมพ์ Borneo Bulletin ที่ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ในหลักสูตรความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 5 วัฒนธรรมอันหลากหลายกับข้อท้าทายอัตลักษณ์อาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความรู้ด้านสื่อสารมวลชนในอนาคตของกลุ่มประเทศอาเซียน

นอกจากนี้ คณะสื่อมวลชน ยังได้เข้าพบปะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เยาวชนและกีฬา ประเทศบรูไน เพื่อตอบข้อซักถามด้านวัฒนธรรม ความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศบรูไน พร้อมร่วมรับประทานอาหารท้องถิ่น และชมการแสดงดนตรีท้องถิ่น

ทั้งนี้ คณะสื่อมวลชนไทย ยังได้เข้าเยี่ยมคาระวะ นายพีรวิช สุวรรณประเทศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม เพื่อสอบถามความเป็นวัฒธรรมร่วมของคนในชาติบรูไน อาหาร การศึกษา ค่าครองชีพ และความเป็นอยู่ของคนไทยในบรูไน

สำหรับโครงการดังกล่าว ทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้แบ่งการศึกษาดูงานออกเป็น 4 ประเทศ คือ สิงคโปร์ เมียนมา อินโดนีเซีย และบรูไน เพื่อให้คณะสื่อมวลชนไทย เรียนรู้สื่อมวลชนประเทศต่างๆในอาเซียนด้านวัฒนธรรม หลังจากก่อนหน้านี้ทางสมาคมได้จัดอบรมหลักสูตรมาแล้ว 4 ครั้ง ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และด้านอื่นๆ