'พลตำรวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี' เรียกประชุมมอบนโยบาย 'น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี ข้าราชการมีความสุข' หลังหัวหน้า คสช. ออกคำสั่ง ม.44 แต่งตั้งเป็น นายกเมืองพัทยาคนใหม่

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2560 เรื่อง การแต่งตั้งนายกเมืองพัทยา เนื่องจากการบริหาร จัดการเมืองพัทยา ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้บริหารจัดการ ที่มีศักยภาพสูง ในการประสานงานกับราชการส่วนกลาง ทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ การเมือง การปกครอง ตลอดจนการต่างประเทศอย่างใกล้ชิด และต้องเป็นผู้มีประสิทธิภาพในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ และสามารถบริหารงบประมาณ บังคับบัญชาบุคลากร และบริหารงานบุคคลให้ได้อย่างเด็ดขาด

ดังนั้น หัวหน้าคสช.จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 กำหนดในคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวสิ้นสุดลง และให้ปลัดเมืองพัทยา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายกเมืองพัทยา

โดยให้ พลตำรวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี พ้นจากตำแหน่งในสภาเมืองพัทยา และ ให้เป็นนายกเมืองพัทยา และให้มีรองนายกเมืองพัทยาไม่เกิน 4 คน ตามที่นายกเมืองพัทยาแต่งตั้ง จนกว่าจะมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา หรือคสช.มีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีอาจสั่งให้ นายกเมืองพัทยาหรือรองนายกเมืองพัทยา ออกจากตำแหน่งได้เมื่อมีกรณีแสดงให้เห็นว่าได้กระทำการ อันเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหรือปฏิบัติการหรือละเลยเป็นเหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรงแก่เมืองพัทยาหรือแก่ราชการโดยส่วนรวมหรือแก่การรักษา ความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน

ภายหลังจากคำสั่งมาตรา 44 มีผลบังคับใช้ พลตำรวจตรีอนันต์ ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการบริหารจัดการและทิศทางการพัฒนาเมืองพัทยา ขึ้นที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อให้การบริหารงานและการดูแลจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นเมืองพัทยาดำเนินไปด้วยความสงบเรียบร้อย เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

โดยพลตำรวจตรีอนันต์ ได้กล่าวนโยบาย สั้นๆ ว่า สิ่งที่ต้องทำในฐานะนายกเมืองพัทยา คือ 'น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี ข้าราชการมีความสุข' โดยในส่วนของการแต่งตั้งรองนายกเมืองพัทยาทั้ง 4 คน จะเปิดเผยอีกครั้งในสัปดาห์หน้า โดยจะสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เน้นการพัฒนาโครงสร้างภายในศาลาว่าการเมืองพัทยา ข้าราชการประจำต้องมีความสุขจึงจะช่วยขับเคลื่อนงานด้านอื่นๆ ต่อไปได้

สำหรับบรรยากาศที่เมืองพัทยา หลังทราบว่ามีการแต่งตั้ง พลตำรวจตรีอนันต์ ก็ได้มีการแสดงความยินดี และการเตรียมห้องทำงานให้สำหรับนายกคนใหม่

ม.44 ตั้ง 'พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี' เป็นนายกเมืองพัทยา