กรมขนส่งทางบก สรุปผลการตรวจความพร้อมรถโดยสารและคนขับ ตั้งแต่ 24 ม.ค.-7 ก.พ. 15 วัน พบตัวเลขรถบกพร่องลดลงกว่าร้อยละ 94 คนขับไม่พร้อมลดลงร้อยละ 74 เมื่อเทียบกับวันแรกของการตรวจเข้ม

วันที่ 10 ก.พ.2560 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงผลการดำเนินการเข้มงวดตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถตามมาตรฐานความปลอดภัย หรือ Checklist ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถ 229 แห่งตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดยดำเนินการเข้มข้นตลอดช่วง 15 วันที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 24 ม.ค.-7 ก.พ. 60 ว่า มีการตรวจความพร้อมของรถและคนขับแล้วจำนวน 209160 ราย พบรถที่มีข้อบกพร่องจำนวน 10374 คัน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.96 ส่วนรถโดยสารที่พบว่ามีข้อบกพร่องที่กระทบต่อความปลอดภัยและสั่งห้ามใช้รถจำนวน 701 คัน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.33 ของจำนวนรถที่ตรวจความพร้อมทั้งหมด ซึ่งผู้ประกอบการทุกรายให้ความร่วมมือดำเนินการเปลี่ยนรถคันใหม่โดยเร็ว เพื่อให้บริการได้อย่างปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบในการเดินทางของประชาชน ส่วนการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ พบข้อบกพร่องจำนวน 296 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.14 และพบข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการให้บริการ สั่งเปลี่ยนตัวผู้ขับรถทันที จำนวน 27 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.013 ของจำนวนที่ตรวจความพร้อมทั้งหมด

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อว่า จากสถิติการตรวจความพร้อมรถและคนตลอดช่วง 15 วันที่ผ่านมา พบว่าสถิติรถบกพร่องลดลงอย่างต่อเนื่อ เฉลี่ยต่อวันลดลงร้อยละ 94.60 เช่นเดียวกันกับการตรวจความพร้อมคนขับรถ ลดลงถึงร้อยละ 74 นอกจากนี้จากการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุตลอดช่วงที่ผ่านมาพบว่าไม่มีรถโดยสารประจำทางเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากความบกพร่องของสภาพรถอีกด้วย อย่างไรก็ตามภายใน 31 มีนาคม 2560 รถโดยสารสาธารณะทุกคันต้องติดตั้ง GPS ตามรอบต่ออายุทะเบียนในปี 2560 ให้แล้วเสร็จ