"วุฒิสภา" เสนอจ่ายค่าเดินทางไปเลือกตั้ง คนละ 500 บาท แก้ซื้อสิทธิ-ขายเสียง ชี้ใช้งบแค่ 20,000 ล้านบาท แต่ช่วยกระตุ้น ศก.-ตอบแทนคุณแผ่นดิน

ประชุมวุฒิสภา เพื่อพิจารณาผลการศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและการพัฒนาการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรม ของคณะกรรมาธิการ พัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ที่มีนายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. เป็นประธาน กมธ.

 

มีสาระสำคัญหลายประเด็น อาทิ การแก้ปัญหาซื้อเสียง ควรกำหนดให้ภาครัฐมีค่าพาหนะแก่ประชาชนที่เดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้ง คนละ 500 บาท ใช้งบประมาณรวม 20,000 ล้านบาท สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 40 ล้านคน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและจูงใจประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ช่วยให้เกิดแนวคิดตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน แทนการตอบแทนนักการเมืองให้การใช้สิทธิเลือกตั้งได้คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม / เสนอแก้ไขกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์แต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง ให้ตั้งบุคคลในภูมิลำเนาในจังหวัด แทนตั้งบุคคลนอกพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลทุจริตเลือกตั้ง คุณสมบัติต้องไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดในเวลา 10 ปี เพื่อความเป็นกลางที่แท้จริง /เสนอการแก้ไขกฎหมายกำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่รับเงินซื้อเสียง ไม่ถือเป็นผู้กระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง เพื่อให้กล้าเป็นพยานชี้ตัวคนทำผิดมาลงโทษ การมีมาตรการคุ้มครองพยานและรางวัลนำจับผู้แจ้งเบาะแสซื้อเสียง  /การกำหนดมาตรการหรือบทลงโทษ ส.ส. หรือสมาชิกรัฐสภาละเลยหน้าที่โดยเฉพาะการประชุมสภา

 

ขณะที่ สมาชิกได้อภิปรายสนับสนุนเนื้อหา พร้อมแสดงความกังวลต่อการเลือกตั้งที่เป็นธุรกิจการเมือง ใช้เงินซื้อเสียง ขณะที่การทำงานของ กกต. โดยเฉพาะ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ไม่มีความรู้และไม่สามารถควบคุมการเลือกตั้งที่สุจริตได้ จึงมีข้อเสนอให้ กกต. ปรับวิธีทำงาน โดยเฉพาะการจับตาหัวคะแนนนักการเมืองที่เป็นผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยรายงานฉบับนี้ไม่มี สว. คนใดคัดค้านจึงถือว่าผ่านการพิจารณาของที่ประชุม