MEA ร่วมหน่วยงานภาคี จัดงาน "เมืองมหานคร ของขวัญปีใหม่ จากใจ MEA" ส่งมอบโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินนนทรี 8.30 กิโลเมตร

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ บริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดงาน “เมืองมหานคร ของขวัญปีใหม่ จากใจ MEA” ส่งมอบพื้นที่ถนนสวย จากการดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการนนทรี ให้กับประชาชน ณ สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี

ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้เล็งเห็นถึงทิศทางการเติบโตของเมืองมหานครที่ต้องพัฒนาระบบไฟฟ้าให้เพียงพอมั่นคงปลอดภัย จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจต่าง ๆ โดยโครงการนนทรี ที่ดำเนินโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินในครั้งนี้ เริ่มต้นก่อสร้างตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2565 ประกอบด้วย ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ถนนรัชดาภิเษก (เลียบทางด่วนเฉลิมมหานคร) ถนนนางลิ้นจี่ ถนนสาธุประดิษฐ์ ซอยสว่างอารมณ์ และซอยอนุมานราชธน ระยะทางรวม 8.30 กิโลเมตร ซึ่งการดำเนินโครงการครั้งนี้จะช่วยสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย ทำให้เกิดระบบไฟฟ้าที่เพียงพอ มั่นคง และปลอดภัย พร้อมทั้งมีระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่มั่นคง ช่วยลดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน ขณะเดียวกัน ยังเป็นการสนับสนุนระบบไฟฟ้าเมืองมหานครให้เป็น Smart Metro Grid ที่จะเปลี่ยนระบบไฟฟ้าให้เป็นรูปแบบพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ภายในปี 2568 พร้อมเชื่อมโยงระบบสาธารณูปโภคอัจฉริยะ (Smart Utility) ทั้งหมดภายในปี 2570 ก่อนที่จะนำไปสู่การเป็นองค์การด้านสาธารณูปโภคที่มีพลังงานที่ยั่งยืน (Sustainable Energy Utility) ภายในปี 2580 ต่อไป

ผู้ว่าการ MEA กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น กรุงเทพมหานคร ในการให้อนุญาตและอำนวยความสะดวกในพื้นที่ก่อสร้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ช่วยบรรเทาผลกระทบด้านการจราจร โดยเฉพาะในช่วงการก่อสร้าง เวลา 22.00 - 05.00 น. ของทุกวัน สำนักงาน กสทช. ช่วยประสานงานกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เพื่อนำสายสื่อสารลงใต้ดิน และบริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการในส่วนท่อร้อยสายสื่อสาร รวมถึงการประสานงานกับเจ้าของสายสื่อสารต่าง ๆ ตลอดจนบริษัทที่ปรึกษา และผู้รับจ้างก่อสร้าง ทั้งหมดนี้ ทำให้ขั้นตอนการดำเนินงานของ MEA สามารถนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน และรื้อถอนเสา - สายไฟฟ้า ได้สำเร็จลุล่วง แม้จะต้องประสบปัญหาอุปสรรคครั้งใหญ่อย่างสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ก็ตาม

ในด้านความคืบหน้าโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ล่าสุด รวมมีระยะทางดำเนินโครงการทั้งสิ้น 236.1 กิโลเมตร มีเป้าหมายก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี 2570

โดยขณะนี้ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จรวม 62 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่โครงการนนทรี รวมถึงบางส่วนของถนนสายสำคัญต่าง ๆ เช่น ถนนสีลม ถนนสุขุมวิท ถนนพหลโยธิน ถนนพญาไท ถนนพระราม 1 ถนนราชดำริถนนราชวิถี ถนนราชปรารภ ถนนศรีอยุธยา ถนนสวรรคโลก ถนนสาธุประดิษฐ์ และสว่างอารมณ์ เป็นต้น ขณะเดียวกันมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 174.1 กิโลเมตร เช่น โครงการพระราม 3 โครงการรัชดาภิเษก และโครงการก่อสร้างตามแนวรถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการก่อสร้าง รวมถึงลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในคราวเดียวกัน

MEA ร่วมหน่วยงานภาคี จัดงาน "เมืองมหานคร ของขวัญปีใหม่ จากใจ MEA" ส่งมอบโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินนนทรี 8.30 กิโลเมตร