นายกฯ เข้าเฝ้าฯ หารือกับมกุฎราชกุมารและนายกฯ แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ต่อยอดความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรอบด้าน ซาอุดีฯ ย้ำพร้อมอยู่เคียงข้างไทยทุกโอกาส

วันที่ 19 พ.ย.65 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าเฝ้าฯ หารือทวิภาคีกับเจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด มกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการ และในฐานะแขกพิเศษของการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ปี 2565 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งสองฝ่ายได้หารือและติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพระหว่างกัน ดังนี้

ด้านความร่วมมือทวิภาคี
การเชิญซาอุดีอาระเบียเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ปี 2565 ในฐานะแขกพิเศษ เป็นการแสดงถึงความจริงใจของไทยที่จะส่งเสริมความร่วมมือทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงการจัดทำแผนการขับเคลื่อนและส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย – ซาอุดีอาระเบีย และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งสภาความร่วมมือซาอุดีฯ - ไทย

ด้านเศรษฐกิจ
ไทยพร้อมสนับสนุนด้านความมั่นคงทางอาหาร สาธารณสุข อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ (Mega-projects) ต่าง ๆ ในซาอุดีอาระเบีย รวมถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ขณะที่ซาอุดีฯ ให้ความสำคัญกับการลงทุนในไทย ทั้งสองเห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานและแรงงาน โดยซาอุดีฯ มองว่าแรงงานไทยถือเป็นแรงงานที่มีฝีมืออันดับต้นของโลก พร้อมเชิญชวนแรงงานไทยให้ไปทำงานที่ซาอุดีฯ ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับแรงงานไทยอีกมาก

ด้านสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
ไทยยินดีที่การเดินทางไปมาระหว่างกันมีความสะดวกยิ่งขึ้น นายกฯ ขอบคุณซาอุดีฯ สำหรับทุนการศึกษาประจำปีแก่นักเรียนและนักศึกษาของไทย พร้อมเสนอให้มีการส่งเสริมความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการ (อาหารฮาลาล) การเกษตร ปิโตรเคมี การก่อสร้าง และอุตสาหกรรมการผลิต

ภายหลังการหารือ ได้มีการแลกเปลี่ยนเอกสาร จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
1. ข้อตกลงความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
2. บันทึกความเข้าใจการจัดตั้งสภาความร่วมมือซาอุดี-ไทย
3. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงท่องเที่ยวแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
4. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการลงทุนโดยตรง ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
5. บันทึกความเข้าใจระหว่างองค์กรกากับดูแลและต่อต้านการทุจริต ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต