ครม. ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก- ป.6 ตามขนาดของรร. ในอัตรา 22 - 36 บาท/คน/วัน ครอบคลุมจำนวนนักเรียนกว่า 5.8 ล้านคน

วันที่ 8 พ.ย. 2565 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับชั้นเด็กเล็กถึงระดับชั้น ป.6 เป็น 4 ระดับ ดังนี้
-โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 1 - 40 คน ใช้เงินค่าอาหารกลางวัน 36 บาท/คน/วัน
-โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 41 - 100 คน ใช้เงินค่าอาหารกลางวัน 27 บาท/คน/วัน
-โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 101 - 120 คน ใช้เงินค่าอาหารกลางวัน 24 บาท/คน/วัน
-โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 121 - คนขึ้นไป ใช้เงินค่าอาหารกลางวัน 22 บาท/คน/วัน

โดยคณะรัฐมนตรียังอนุมัติหลักการในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พร้อมทั้งอนุมัติหลักการในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายการค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันของนักเรียนเป็นอัตราดังกล่าว ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2567 เป็นต้นไปด้วย

สำหรับอัตราค่าอาหารกลางวันตามขนาดของโรงเรียน ครอบคลุมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - ป.6 ของ รร.ประถมศึกษา 5 สังกัด จำนวนนักเรียน 5,792,119 คน ได้แก่
1. โรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) (รวมทั้งที่จัดตั้งขึ้นเองและรับถ่ายโอน)
3. โรงเรียนสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน
4. สถานศึกษาสังกัดการศึกาานอกระบบ
5. สถานศึกษาสังกัด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันตามขนาดของโรงเรียนว่า จะช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน ช่วยให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับขนาดของโรงเรียนและจำนวนนักเรียน ทำให้โครงการอาหารกลางวันให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด