GISTDA เผยภาพดาวเทียม พบน้ำท่วมขังพื้นที่ทุ่งบางระกำ ในเขตจังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลกกว่า 3.5 หมื่นไร่

 

วันที่ 26 ส.ค. 65 GISTDA วิเคราะห์ภาพจากดาวเทียม COSMO-Skymed-2 (คอมโม สกายเมด 2) ของวันที่ 26 ส.ค. 65 พบน้ำท่วมขังในบริเวณทุ่งรับน้ำบางระกำในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก แล้ว 35,369 ไร่ คิดเป็น 17% ของพื้นที่ทุ่งรับน้ำทั้งหมด

สำหรับสถานการณ์ดังกล่าว GISTDA ได้ส่งต่อข้อมูลภาพจากดาวเทียมให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่22 #จิสด้า #ดาวเทียมสำรวจโลก #น้ำท่วมขัง #ภัยพิบัติ #Satellite #ระบบเรดาร์ #GSMAP #ทุ่งรับน้ำบางระกำ #บางระกำ