วันนี้ (1 มิถุนายน 2565) นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารสำนักงานเขตวัฒนา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมาตรการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หลังเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ร้านเบบี้เฟส และร้านเซอเบท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ร้านเบบีเฟส และร้านเซอเบท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการ ภายหลังศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ได้มีมติเห็นชอบปรับระดับพื้นที่สถานการณ์หรือพื้นที่สี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 จะมีพื้นที่เฝ้าระวัง สีเขียว 14 จังหวัด และพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวสีฟ้า 17 จังหวัด รวมเป็น 31 จังหวัด ซึ่งอนุญาตให้เปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ได้จนถึง 24.00 น. ภายใต้มาตรการงดใช้แก้วร่วมกัน งดกิจกรรมส่งเสริมการขายแอลกอฮอล์ และพนักงาน ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาและตรวจประเมินคัดกรอง และรับวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้ว ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการจะต้องขออนุญาตคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือทางกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting เพื่อพิจารณาอนุญาต เปิดดำเนินการ และรายงานในระบบออนไลน์

ทางด้าน นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขอให้สถานประกอบการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ทุกแห่ง ลงทะเบียนและประเมินตนเอง ผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2 Plus (TSC 2+) และขออนุญาตก่อนเปิดดำเนินการ โดยสถานประกอบการต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบควบคุม กำกับการปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting และมาตรการ 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment) ด้วยการทำความสะอาดพื้นที่ ไม่ให้บริการเครื่องดื่มที่ใช้แก้วเดียวกัน ไม่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย มีการตรวจสอบผู้มารับบริการว่าได้รับวัคซีนครบถ้วน มาตรการด้านการเว้นระยะห่างระหว่างอย่างเหมาะสม และมาตรการด้านการระบายอากาศ โดยให้มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ กรณีอาคารปิด และมีระบบปรับอากาศ ควรเปิดพัดลมระบายอากาศตลอดเวลา 2) มาตรการสำหรับพนักงาน (COVID Free Personnel) ต้องได้รับวัคซีนครบถ้วน รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้นคัดกรองความเสี่ยง ด้วยแอปพลิเคชัน Thai Save Thai ตรวจ ATK ทุก 7 วัน หรือเมื่อมีอาการ หรือมีความเสี่ยง และ 3) มาตรการสำหรับผู้ใช้บริการ (COVID Free Customer) ต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบถ้วน รวมถึงเข็มกระตุ้นก่อนเข้ารับบริการ ส่วนกลุ่มเสี่ยง 608 ควรเลี่ยงหรืองดการเข้าใช้บริการ