ครม. ผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงิน 3,185,000 ล้านบาท

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงิน 3,185,000 ล้านบาท แบ่งเป็น

  • รายจ่ายงบกลาง 590,470.0ล้านบาท
  • รายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 1,090,329.6 ล้านบาท
  • รายจ่ายบูรณาการ 218,477.7 ล้านบาท
  • รายจ่ายบุคลากร 772,119.1 ล้านบาท
  • รายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน 206,985.6 ล้านบาท
  • รายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ 306,618.0 ล้านบาท

โอกาสนี้ คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 64 คน ประกอบด้วยกรรมาธิการฯ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอชื่อ 16 คน ประกอบด้วยข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำ ซึ่งไม่เกินหนึ่งในสี่ของจำนวนคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ โดยที่ระบุไว้แล้ว จำนวน 4 คน ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลัง และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำหรับกรรมาธิการฯ ในสัดส่วนพรรคการเมือง จำนวน 48 คน แบ่งเป็นส.ส. ฝ่ายรัฐบาล จำนวน 27 คน และส.ส. ฝ่ายค้านจำนวน 21 คน ที่ผ่านการคัดเลือกตามกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติต่อไป