ครม.​ เห็นชอบ​ ร่าง พ.ร.บ.งบ​ปี​ 66 ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อพิจารณาจำนวน 64 คน​ พร้อมเพิ่มงบสนับสนุนโครงการช่วยเหลือเกษตรกรอีก 594.64 ล้านบาท เผยข่าวดีไทยจะส่งออกข้าวได้มากขึ้น

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 พลเอกประยุทธ์​ จันทร์​โอชา​ นายก​รัฐมนตรี​และ​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​กลาโหม​ กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี​ว่า​ การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีเรื่องสำคัญ "รายการเดินหน้าประเทศ" ตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ รวมถึงการฟื้นฟูประเทศหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด​-19​ เช่น​ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตผู้ปลูกข้าว​ ปี​ 64-​65 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร จากสถานการณ์ภัยแล้ง โรคระบาด การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ซึ่งได้มีการสนับสนุน ในกรณีเงินทุนพัฒนาคุณภาพในการผลิตข้าวไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20, 000 บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการตั้งแต่ ปี 2562 ถึง 2563 และในปี 2564 และ2565 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ให้เพิ่มเติมการสนับสนุนโครงการอีก 594.64 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และในปีนี้ได้รับรายงาน จากกระทรวงพาณิชย์ว่า มีการปลูกข้าวเพิ่มมากขึ้น และมีข่าวดีว่าจะส่งออกข้าวได้มากขึ้น

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี​ ยังกล่าวถึง​ การดูแลผู้สูงอายุ ที่จะต้องดูแลให้ดีที่สุด ซึ่งวันนี้มีการเห็นชอบแผนปฏิบัติการผู้สูงอายุ ระยะที่ 3 พ. ศ. 2566-​2580 เป็นแผนระยะยาว 15 ปี ซึ่งจะมีการประเมินตามแผนทุก 5 ปีเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักประกันที่มั่นคง เป็นพลังร่วมกันในการพัฒนาสังคม เนื่องจากมีประสบการณ์ชีวิตและมีความเชี่ยวชาญของแต่ละคน ซึ่งมีคุณค่าต่อสังคมไทย ดังนั้นต้องดูแลให้เขาใช้ชีวิตอย่าง ดีมีคุณภาพในทุกมิติ มีศักดิ์ศรีช่วยเหลือตัวเองได้ มีรายได้ที่เพียงพอ เพื่อเป็นการรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุกของประเทศไทย ที่จะมาถึงในอีกไม่นานนี้ เพราะคนเรามีอายุยืนมากขึ้น การแต่งงานก็น้อยลง รวมถึงการมีบุตรก็ลดลงเช่นเดียวกัน อยู่ในจากยอดนักเรียนชั้นอนุบาล​ทั้งนี้มีการกำหนดให้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ กรมกิจการผู้สูงอายุ ภาคเอกชนภาคประชาชนภาคสังคม ได้ดำเนินการ ตามแผนยุทธศาสตร์อย่างบูรณาการ​ ซึ่งมีแผนย่อย 4 แผน​เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชากรก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาแล้ว พร้อมเอกสารประกอบงบประมาณ และจะให้มีการเสนอเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วนต่อไป และให้ความเห็นชอบในการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อพิจารณา จำนวน 64 คน