4 เดือน ช่อง 8 เกาะติด! รายงานเป็นผล 'อธิบดีกรมโยธาฯ' เซ็นยกเลิกสร้างเขื่อนหาดดอนเล อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ฯ เเล้ว

4 เดือน ช่อง 8 เกาะติด! รายงานเป็นผล 'อธิบดีกรมโยธาฯ' เซ็นยกเลิกสร้างเขื่อนหาดดอนเล อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ฯ เเล้ว

ชัยชนะชาวดอนเล! ข่าวช่อง 8 รายงานเป็นผล 'อธิบดีกรมโยธาฯ' เซ็นยกเลิกสร้างเขื่อนกันคลื่น 70 ล. หาดดอนทะเล ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ฯ เเล้ว หลังถูกค้านหนัก บ.ผู้รับจ้างทำหนังสือยินดียุติสัญญา คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า 10 ล.

 

 

ทีมข่าวออนไลน์ช่อง 8 ติดตามประเด็นการก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่น หาดดอนทะเล หมู่ที่ 6 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี มูลค่า 70 ล้านบาท มาอย่างต่อเนื่อง โครงการนี้มีผู้รับจ้าง คือ บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด ใช้งบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเมื่อ 20 ส.ค. 2564 นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะผู้รับผิดชอบ ยืนยันกับทีมข่าวฯ เพียงสื่อเดียวว่า พร้อมยุติโครงการฯ หากชาวบ้านไม่ต้องการ 

(อ่านประกอบ : ช่อง 8 เสนอข่าวเป็นผล! กรมโยธาฯ ไม่ดื้อ ยอมถอยสร้างเขื่อนกันคลื่น ‘หาดดอนทะเล’ สุราษฎร์ฯ)

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวตรวจสอบพบว่า เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2564 นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการเเละผังเมือง ลงนามในบันทึกข้อความ อนุมัติให้ยกเลิกสัญญาจ้างงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลฯ เเล้ว

ทั้งนี้ ในหนังสือลงนามอนุมัติยกเลิกโครงการฯ ดังกล่าว นางภัททิรา สุริวรรณ ผู้อำนวยการกองคลัง กรมโยธาธิการเเละผังเมือง ทำบันทึกข้อความถึงอธิบดีกรมโยธาธิการเเละผังเมือง โดยระบุถึงข้อเท็จจริงว่า สำนักสนับสนุนเเละพัฒนาตามผังเมือง โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มีหนังสือที่ มท.0737.6/8293 ลงวันที่ 21 ก.ย. 2564 เเจ้งขออนุมัติยกเลิกสัญญาจ้างงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล หมู่ที่ 6 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ความยาว 1,238 เมตร โดยสรุปข้อเท็จจริง ดังนี้

1.ผู้ควบคุมงานได้มีหนังสือที่ คทช. (1) สฎ 28/2564/พิเศษ 0164 ลงวันที่ 31 มี.ค. 2564 เเจ้งปัญหาอุปสรรคเรื่องเเนวเขตที่ดินของโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ช่วงที่ 1 กม.00+000- กม.0+600 ซึ่งตลอดความยาวของโครงการช่วงที่ 1 มีต้นไม้ยืนต้นอยู่เป็นจำนวนมากเเละยังทับซ้อนกับพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการค้าขายของประชาชนในตลาดหนองน้ำดอนเลเเละเเนวเขตก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ช่วงที่ 2 กม.0+694- กม. 1+291 เเนวเขตก่อสร้างของโครงการมีการทับซ้อนกับที่ดินกรรมสิทธิ์ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณโครงการก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานจึงเเจ้งผู้รับจ้างให้ระงับกิจกรรมการดำเนินการก่อสร้างไว้จนกว่าจะมีข้อสรุปถึงเเนวทางการเเก้ไขปัญหาในข้างต้น

จึงจำเป็นต้องให้ผู้รับจ้างพักงานก่อสร้างทั้งหมดไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับจ้าง ทำการก่อสร้างใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมหรือขัดเเย้งกับวัตถุประสงค์ของโครงการเเละสภาพพื้นที่ก่อสร้าง จึงเห็นสมควรสั่งการให้พักงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งทั้งหมดไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว ตั้งเเต่วันที่ 28 มี.ค. 2564 เป็นต้นไป ซึ่งอธิบดีได้อนุมัติให้พักงานก่อสร้างได้เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2564

2.กลุ่มรักษ์หนองน้ำบ้านดอนทะเล ได้มีหนังสือเลขที่ 4/2564 ลงวันที่ 2 ก.ค. 2564 ขอให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล หมู่ที่ 6 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เนื่องจากสภาพพื้นที่ชายหาดมีความสมบูรณ์เเละมีหน้าหาดกว้าง 70-100 เมตร พร้อมกับไม่มีร่องรอยการกัดเซาะฝั่งทะเลรุนเเรง

3.จ.สุราษฎร์ธานีได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่สฎ 0022/13412 ลงวันที่ 23 ส.ค. 2564 เเจ้งว่า อ.ท่าชนะ ได้มีหนังสือที่ สฎ 0918/2042 ลงวันที่ 23 ส.ค. 2564 ขอให้ยกเลิกโครงการฯ  พร้อมได้รับรายงานจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) คันธุลี เเจ้งผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากสภาพปัจจุบันการกัดเซาะชายฝั่งมีน้อยมาก อีกทั้งยังมีการคัดค้านจากกลุ่มภาคประชาสังคมเเละผู้เเทนราษฎร เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2564 จึงขอให้ยกเลิกโครงการดังกล่าว

4.ผู้รับจ้างได้มีหนังสือ เลขที่ คธ28/2564-016/2564 ลงวันที่ 6 ก.ย. 2564 เเจ้งยินดียกเลิกสัญญาจ้างโครงการดังกล่าว โดยพร้อมที่จะพิจารณานำเงินค่าจ้างล่วงหน้า ร้อยละ 15 เป็นเงิน 10,534,500 บาท คืนให้กับกรมโยธาธิการเเละผังเมืองเเละขอถอนหนังสือค้ำประกันร้อยละ 15 โดยไม่คิดค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น กองคลังมีข้อพิจารณาตรวจสอบตามรายงานสถานการณ์ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ได้รายงานเเล้ว เห็นว่า ปัจจุบันสภาพพื้นที่ก่อสร้างเเละทิศทางกระเเสลมมีการเปลี่ยนเเปลง ทำให้ไม่มีการกัดเซาะของคลื่นรุนเเรง สภาพพื้นที่ชายหาดมีความสมบูรณ์บริเวณชายหาดหน้ากว้าง 70-100 เมตร พบพันธุ์พืชธรรมชาติเกิดขึ้นตามชายฝั่ง ประกอบกับสมาชิกกลุ่มรักษ์หนองน้ำ บ้านดอนทะเลกว่า 100 คน มีการรวมตัวเสนอความคิดเห็นคัดค้านขอให้ยกเลิกก่อสร้างโครงการดังกล่าวฯ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนเเปลงชายหาด ทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งด้านท้ายน้ำอย่างรุนเเรง พื้นที่ชายหาดด้านหน้ากำเเพงกันคลื่นหายไปอย่างถาวร กระทบต่อกิจกรรมตามวิถีชีวิตตามปกติของชุมชนชายฝั่งที่ใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายหาด เเละ จ.สุราษฎร์ธานี ขอให้พิจารณายกเลิกก่อสร้างโครงการดังกล่าว เนื่องจาก อ.ท่าชนะเเละอบต.คันธุลี ได้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 195 ราย ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย จำนวน 155 ราย เห็นด้วย จำนวน 40 ราย ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของชุมชนเเละป้องกันความขัดเเย้งที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ จึงเห็นสมควรยกเลิกโครงการฯ 

 

อ่านประกอบ ไขความจริง 'หาดดอนทะเล' สุราษฎร์ฯ ถูกกัดเซาะหรือไม่ หลังกรมโยธาฯ โยนโพรเจกต์เขื่อนกันคลื่น 70 ล.

 พลิกปูม 'เอส ซี จี 1995' สร้างเขื่อน 'หาดดอนทะเล' เคยคว้างานปรับภูมิทัศน์บึงขุนทะเล ก่อน สตง.ชี้เสร็จล่าช้า

 เปิดข้อมูล 'เอส ซี จี 1995' บ.รับจ้างสร้างเขื่อนกันคลื่น 'หาดดอนทะเล' สุราษฎร์ฯ

การดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวกลางเมือง(บึงขุนทะเล) ประจำปีงบประมาณ 2559

เปิดเบื้องลึกเขื่อนกันคลื่น 70 ล. ‘หาดดอนทะเล’ ก่อน ปชช.ค้าน-คนริเริ่มเสียชีวิตหมดแล้ว

ชาวคันธุลี สุราษฎร์ฯ ไม่เห็นด้วยเกินครึ่ง 155 ราย ต้านเขื่อนกันคลื่น 'หาดดอนทะเล'

อบต.คันธุลี เเจกเเบบสอบถามความเห็นชาวบ้าน สร้างเขื่อนกันคลื่น 'หาดดอนทะเล' หลังถูกค้านหนัก

เตรียมยกระดับต่อสู้! ชาวคันธุลี จ.สุราษฎร์ฯ เเถลงฉบับ 2 กรมโยธาฯ ต้องเลิกสร้างเขื่อนกันคลื่นหาดดอนทะเล

เปิดแผนกรมโยธาฯ ใช้งบฯ 3 ปี 71 ล. สร้างเขื่อนกันคลื่น ‘หาดดอนเล’ สุราษฎร์ฯ

ค้านกรมโยธาฯ สร้างเขื่อนกันคลื่นหาดดอนทะเล สุราษฎร์ฯ -ส.ส.ปชป.ชง 'ชวน' จี้มหาดไทยยับยั้ง

ใช้ Google Earth เปิดภาพ ‘หาดดอนเล’ สุราษฎร์ฯ หลัง ปชช.ค้านกำแพงกันคลื่น

คุ้มค่า? ‘พิธา’ อัดกรมโยธาฯ จ่ายเงินสร้างเขื่อนกันคลื่น กม.ละ 100 ล. เพื่อปกป้องถนนไม่กี่ล้าน

 

 

 

 
 

ติดตาม ช่อง 8 ได้ทาง
facebook.com/thaich8

ข่าวใหม่ล่าสุด

ข่าวยอดนิยม