ครม. ขยายกรอบเวลาลดอัตราเงินสมทบเงินประกันสังคม เพิ่ม 3 เดือน ก.ย.–พ.ย. 64 ช่วยเหลือนายจ้าง-ลูกจ้าง ฝ่าวิกฤตโควิด

 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขยายเวลาปรับลดอัตราจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพิ่มอีก 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ก.ย.-30 พ.ย.2564 ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 จากเดิมร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 2.5 ของค่าจ้างผู้ประกันตน ในส่วนผู้ประกันตนตาม ม.39 ให้ปรับลดอัตราจ่ายเงินสมบทจากเดิมในอัตราเดือนละ 432 บาท ลดลงเหลือ 235 บาท /เดือน โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2564 เป็นต้นไป

" สำหรับการลดอัตราเงินสมทบงวดเดือน ก.ย.–พ.ย.2564 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ของนายจ้างและผู้ประกันตนจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ผู้ประกันตนในระบบจ่ายเงินสมทบลดลงเป็น 10,721 ล้านบาท และนายจ้างจ่ายลดลงเป็น 9,629 ล้านบาท ส่งผลดีต่อผู้ประกันตนทำให้สามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้จ่าย ช่วยเสริมสภาพคล่องได้ประมาณ 945–1,575 บาทต่อคน และนายจ้างมีสภาพคล่องขึ้น เพื่อให้ดำเนินกิจการต่อไปได้ ” นายธนกรกล่าว